Studije pokazuju da aluminijum u vakcinama NIJE BEZBEDAN!

Aluminijum

Aluminijum je poznati neurotoksin i koristi se kao pomoćno sredstvo u vakcinama sa ciljem da poboljša imunogenost vakcina.

Oblici u kojima se obično koristi su aluminijum oksihidroksid i aluminijum hidroksifosfat.

Iako se u vakcinama  koristi već 90 godina, mehanizam adjuvantnog delovanja njegovih soli je slabo shvaćen.
Tek u skorije vreme, nauka je otkrila neke metode praćenja aluminijumskih adjuvansa u ćeljama.
[ 1 ]

Doziranje aluminijuma u ​​vakcinama se zasniva na proizvodnji titra antitela, a ne na nauci o bezbednosti.

Zajednička stručna komisija za aditive u hrani (JECFA) uspostavila je privremeni podnošljivi nedeljni unos (PTVI) na 7000 µgAl / kg nedeljno tokom 1989. godine, što se odnosi na sva jedinjenja aluminijuma u ​​hrani, uključujući aditive.

Taj nivo je ostao na snazi do 2011. godine, kada je PTVI revidiran na 2000µgAl / kg po nedelji.

Američki centar za biološku procenu i istraživanje (CBER) je odredio količinu aluminijuma po dozi u biološkim proizvodima, uključujući vakcine, na 850µg.

Procenjena količina od 850µg aluminijuma po vakcini je izvedena iz podataka koji su pokazali da ova količina aluminijuma po dozi povećava antigenost i efikasnost vakcine ali ne uključuje bezbednosna razmatranja.

Bezbednosna  doza aluminijuma u vakcinama oslanja se isključivo na studije o enteralnoj izloženosti aluminijumu odraslih miševa i pacova.

Sigurnost aluminijuma iz svih izvora zasniva se na nivou opaženih štetnih efekata (NOAEL- no observed adverse effect level), minimalnom nivou rizika (MRL- minimal risk level) i najnižem nivou opaženih neželjenih efekata (LOAEL- lowest observed adverse effect level).

Studija objavljena jula meseca 2018. godine, zaključuje da količina aluminijuma (svi izvori, sve doze) u pedijatrijskoj populaciji ne bi trebala da bude viša od 10.31-16.01 μg/kg telesne mase dnevno na rođenju, do 58.12 μg/kg telesne mase dnevno u 2. godini života.
[ 2 ]

Ako uzmemo prosečnu najveću težinu novorođenčeta (3500 grama) i najvišu referentnu vrednost aluminijuma (16.01 μg/kg), kao rezultat dobićemo maksimalnu gornju prihvatljivu granicu koncentracije aluminijuma od 56μg.

Uviđamo da dete odmah po rođenju primi 4.5 puta veću količinu aluminijuma od dozvoljene.

U istoj studiji navode da su čak i svesni da nisu uzeli u obzir akumulirani aluminijum iz prethodnih intervala vakcinacije kao ni njegovu potencijalnu toksičnost.

Važno je još jednom naglasiti da se i ovi podaci zasnivaju na studiji izloženosti aluminijuma enteralnim putem za razliku od parenteralnog kako se vakcine uobičajeno primaju.

Trenutno ne postoje poznate ili objavljene studije koje bi posebno definisale nivoe aluminijuma u bilo kojem vakcinalnom (parenteralnom) proizvodu na osnovu ispitivanja sigurnosti aluminijuma.

Jedina raspoloživa referentna tačka za parenteralnu izloženost aluminijumu je iz CFR / FDA 21CFR201.323.

Tu je sigurnosna granica postavljena na 4–5 μg / kg / dan,  bez obzira na trajanje lečenja i odnosi se na osobe sa bubrežnom disfunkcijom, što je stanje vrlo često kod prevremeno rođene dece.

 • Nedavno su objavljene indikacije nakupljanja aluminijuma povezane sa autizmom  u kojima je utvrđeno da je većina uzoraka tkiva iz obdukcije mozga pacijenata kojima je dijagnostikovan poremećaj spektra autizma (ASD) sadržavala visoke koncentracije aluminijuma. Mnogi uzorci su sadržavali ekstremno visoke koncentracije, a studija je takođe lokalizovala aluminijum u glijalnim ćelijama u mozgu, što je u skladu sa modelima glioze izazvane aluminijumom.
  [ 3 ]
 • Značajna koncentracija akumuliranog aluminijuma pronađena u moždanom tkivu
  kod obolelih od epilepsije.
  [ 4 ]
 • Povezanost cerebralne amiloidne angiopatije i aluminijuma u moždanom tkivu.
  [ 5 ]
 • Aluminijum kao adjuvans uzrok makrofagnog miofascitisa (MMF)
  [ 6 ]
 • Visoka koncetracija aluminijuma u moždanom tkivu obolelih od Alchajmerove bolesti.
  [ 7 ]
 • Sindrom mijalgičnog encefalomijelitisa / hroničnog umora (ME / CFS) nakon imunizacije.
  [ 8 ]
 • Aluminijum u ljudskom tkivu mozga od davalaca bez neurodegenerativne bolesti:
  Poređenje sa Alchajmerovom bolešću, multiplom sklerozom i autizmom.
  [ 9 ]
 • Aluminijum i autoimuni / inflamatorni sindrom izazvan adjuvansima (ASIA).
  [ 10 ]
 • Aluminijum kao adjuvans indukuju endogene signale opasnosti (DAMP) koji mogu da moduliraju imunitet citotoksičnim efektima.
  [ 11 ] [ 12 ]
 • Aluminijum kao adjuvans utiče na regulaciju gena povezanih sa:
  • apoptozom – između ostalih tumor supresor gen TP53 koji kodira P53 protein (čuvar genoma) povezan sa dijabetesom i Alchajmerom
  • imunim odgovorom
  • upalnim odgovorom
  • rastom ćelije
  • međućelijskom komunikacijom
  • replikacijom DNK
  • reparacijom DNK
  • vezivanjem, sintezom i metabolizmom RNK

[ 13 ]

 • Ostale bolesti koje su povezane sa aluminijumom možete videti OVDE.

KALENDAR OBAVEZNE IMUNIZACIJE SRBIJA 2021/2022
TERMIN PO TERMINU UKUPNO DO SADA
Na rođenju Euvax B® (250 μg) 250 μg
Sa navršenih mesec dana Euvax B® (250 μg) 500 μg
Sa navršena  dva meseca PENTAXIM® (300 μg) + Synflorix® (500 μg) 1300 μg
Sa navršenih 3.5 meseci PENTAXIM® (300 μg) + Synflorix® (500 μg) 2100 μg
U 6. mesecu PENTAXIM® (300 μg) + Synflorix® (500 μg) 2900 μg
Sa navršenih 6 meseci Euvax B® (250 μg) 3150 μg
Sa navršenih 12-18 meseci Synflorix® (500 μg) 3650 μg
Sa navršenih 18 meseci PENTAXIM® (300 μg) 3950 μg
U 7. godini (1.R-OŠ) DITEVAKSAL-T® (do 1250 μg) 5200 μg
U 14. godini (8.R-OŠ) DITEVAKSAL-T® (do 1250 μg) 6450 μg

KALENDAR OBAVEZNE IMUNIZACIJE SRBIJA 2022/2023
TERMIN PO TERMINU UKUPNO DO SADA
Na rođenju Euvax B® (250 μg) 250 μg
Sa navršenih mesec dana Euvax B® (250 μg) 500 μg
Sa navršena  dva meseca PENTAXIM® (300 μg) + Prevenar 13® (125 μg) 925 μg
Sa navršenih 3.5 meseci PENTAXIM® (300 μg) + Prevenar 13® (125 μg) 1350 μg
U 6. mesecu PENTAXIM® (300 μg) + Prevenar 13® (125 μg) 1775 μg
Sa navršenih 6 meseci Euvax B® (250 μg) 2025 μg
Sa navršenih 12-18 meseci Prevenar 13® (125 μg) 2150 μg
Sa navršenih 18 meseci PENTAXIM® (300 μg) 2450 μg
U 7. godini (1.R-OŠ) Tetraxim® (300 μg) 2750 μg
U 14. godini (8.R-OŠ) Tetraxim® (300 μg) 3050 μg

KALENDAR OBAVEZNE IMUNIZACIJE SRBIJA 2023/2024
TERMIN PO TERMINU UKUPNO DO SADA
Na rođenju Euvax B® (250 μg) 250 μg
Sa navršenih mesec dana Euvax B® (250 μg) 500 μg
Sa navršena  dva meseca PENTAXIM® (300 μg) + Synflorix® (500 μg) 1300 μg
Sa navršenih 3.5 meseci PENTAXIM® (300 μg) + Synflorix® (500 μg) 2100 μg
U 6. mesecu PENTAXIM® (300 μg) + Synflorix® (500 μg) 2900 μg
Sa navršenih 6 meseci Euvax B® (250 μg) 3150 μg
Sa navršenih 12-18 meseci Synflorix® (500 μg) 3650 μg
Sa navršenih 18 meseci PENTAXIM® (300 μg) 3950 μg
U 7. godini (1.R-OŠ) Tetraxim® (300 μg) 4250 μg
U 14. godini (8.R-OŠ) Tetraxim® (300 μg) 4550 μg

KALENDAR OBAVEZNE IMUNIZACIJE CRNA GORA
TERMIN PO TERMINU UKUPNO DO SADA
Sa navršena  2 meseca PENTAXIM® (300 μg) + Engerix® B (250 μg) 550 μg
Sa navršena  4 meseca PENTAXIM® (300 μg) + Engerix® B (250 μg) 1100 μg
Sa navršenih 5.5 meseci PENTAXIM® (300 μg) 1400 μg
Sa navršenih 9 meseci Engerix® B (250 μg) 1650 μg
Sa navršenih 18 meseci PENTAXIM® (300 μg) 1950 μg
5-8 godina (OŠ) DITEVAKSAL-T® (do 1250 μg) 3200 μg
13-15 godina (OŠ) DITEVAKSAL-T® (do 1250 μg) 4450 μg
17-19 godina (SŠ) DITEVAKSAL-T® (do 1250 μg) 5700 μg

KALENDAR OBAVEZNE IMUNIZACIJE FBIH
TERMIN PO TERMINU UKUPNO DO SADA
Na rođenju Euvax B® (250 μg) 250 μg
1. mesec Euvax B® (250 μg) 500 μg
2 meseca PENTAXIM® (300 μg) 800 μg
4 meseca PENTAXIM® (300 μg) 1100 μg
6 meseci PENTAXIM® (300 μg) + Euvax B® (250 μg) 1650 μg
2 godine PENTAXIM® (300 μg) 1950 μg
5 godina Tetraxim® (300 μg) 2250 μg
Završni razred OŠ IMOVAX DT ADULT (600 μg) 2850 μg

KALENDAR OBAVEZNE IMUNIZACIJE REPUBLIKA SRPSKA
TERMIN PO TERMINU UKUPNO DO SADA
Na rođenju Euvax B® (250 μg) 250 μg
1. mesec Euvax B® (250 μg) 500 μg
2 meseca PENTAXIM® (300 μg) 800 μg
3 meseca PENTAXIM® (300 μg) 1100 μg
4 meseca PENTAXIM® (300 μg) 1400 μg
6 meseci  Euvax B® (250 μg) 1650 μg
18 meseci PENTAXIM® (300 μg) 1950 μg
6 godina IMOVAX DT ADULT (600 μg) 2550 μg
14 godina IMOVAX DT ADULT (600 μg) 3150 μg

KALENDAR OBAVEZNE IMUNIZACIJE BRČKO DISTRIKT
TERMIN PO TERMINU UKUPNO DO SADA
Na rođenju Euvax B® (250 μg) 250 μg
2. mesec Euvax B® (250 μg) 500 μg
3. mesec PENTAXIM® (300 μg) 800 μg
4. mesec PENTAXIM® (300 μg) 1100 μg
5. mesec PENTAXIM® (300 μg) 1400 μg
6 meseci  Euvax B® (250 μg) 1650 μg
18-24 meseci PENTAXIM® (300 μg) 1950 μg
6-7 godina IMOVAX DT ADULT (600 μg) 2550 μg
14 godina IMOVAX DT ADULT (600 μg) 3150 μg
18 godina TETAVAX (600 μg) 3750 μg

KALENDAR OBAVEZNE IMUNIZACIJE HRVATSKA
TERMIN PO TERMINU UKUPNO DO SADA
2 meseca Hexacima (600 μg) + Synflorix® (500 μg)Prevenar 13® (125 μg) 1100 μg /725 μg
4 meseca Hexacima (600 μg) + Synflorix® (500 μg)Prevenar 13® (125 μg) 2200 μg /1450 μg
6 meseci PENTAXIM® (300 μg) 2500 μg /1750 μg
12 meseci Synflorix® (500 μg)Prevenar 13® (125 μg) 3000 μg /1875 μg
12-18 meseci Hexacima (600 μg) 3600 μg /2475 μg
5 godina Infanrix® (500 μg) / ADACEL (330 μg) 4100 μg /2805 μg
8. razred OŠ DULTAVAX (350 μg) / Diftavax (600 μg)Infanrix® (500 μg)ADACEL (330 μg) 4700 μg /3135 μg