Fenol

Fenol je dezinfekcijsko sredstvo i hemijski prekursor sa raznovrsnom upotrebom i indikacijama.

Joseph Lister je predstavio koncept antiseptičke hirurgije koristeći fenol, tada poznat kao karbolna kiselina.

[ 1 ]   [ 2 ]

Korišćen je kao dezinficijens zdravstvene zaštite tokom većeg dela 20. veka, ali je njegova upotreba u zdravstvenim ustanovama sada neuobičajena.

Ima dugu istoriju upotrebe u dermatologiji kao hemijski piling i podmlađivač kože, ali nedavno su ga zamenili laserski tretmani.

Fenol je još uvek povremena komponenta u nekim dezinfekcionim sredstvima za domaćinstvo.

Metilirani fenoli, koji se nazivaju i krezoli, nalaze se takođe u proizvodima za dezinfekciju kuće i mogu proizvesti kliničku toksičnost sličnu fenolu.

Fenol je uobičajena laboratorijska hemikalija koja se koristi za ekstrakciju  nukleinskih kiselina iz bioloških uzoraka. Takođe služi kao hemijski prekursor mnogih lekova i hemikalija, uključujući acetaminofen, aspirin, levodopu, propofol i neke herbicide.

Akutna toksičnost fenola uglavnom nastaje nenamjernim izlaganjem kod kuće ili na radnom mestu.

Fenol je protoplazmatski otrov sa bezbroj efekata. Njegova  hidrofilna i lipofilna svojstva omogućavaju mu da se lako probije kroz ćelijske membrane, denaturišući proteine na putu, što u konačnici vodi do ćelijske smrti i nekroze.

Može se javiti i kaustični efekat koji rezultira koagulacijskom nekrozom. Dobro se distribuira i sa jakom toksičnošću što rezultira patološkim efektima kod većine organskih sistema. Lako se apsorbuje kroz višestruke puteve izlaganja (gutanje, dermalno, inhalaciono) i širi se kroz telo u roku od nekoliko minuta.

Pobuđenje ili depresija centralnog nervnog sistema može se brzo pojaviti, što rezultira komom ili konvulzijama u roku od nekoliko minuta.

Povraćanje ili drugi znakovi iritacije creva mogu biti simptomi trovanja. Pojačani rad disanja i / ili hipoksija može biti pokazatelj  razvoja sindroma akutnog respiratornog distresa (ARDS). Teška trovanja fenolom mogu takođe rezultirati kardiovaskularnom nestabilnošću koja uključuje ventrikularne aritmije i hipotenziju. Ritmički perioralni pokreti, takozvani „zečji sindrom“, mogu se pojaviti nakon razrešavanja toksičnosti opasne po život. [ 3 ]

U vakcinama se koristi kao konzervans. Konzervansi su definisani kao jedinjenja koja su dodata da ubiju ili spreče rast mikroorganizama, posebno bakterija i gljivica. Dodaju se formulacijama (vakcine / biološki preparati) da spreče rast mikroba u slučaju da je vakcina / biološki preparat slučajno kontaminirana, što se može dogoditi pri ponovljenoj punkciji višedoznih bočica. U nekim slučajevima se konzervansi dodaju tokom proizvodnje kako bi se sprečio rast mikroba.
Fenol je neurotoksičan a u vakcinama se pokazao nedovoljno efikasan kao konzervans. [ 4 ]