Amfotericin B

Amfotericin B  spada u klasu poliena protiv gljivica i koristi se za lečenje invazivnih gljivičnih infekcija više od 50 godina. Deluje vezanjem na ergosterol u ćelijskoj membrani većine gljivica. Posle vezanja sa ergosterolom, dolazi do formiranja jonskih kanala što dovodi do gubitka protona i monovalentnih katjona i rezultira smrću ćelije. Pored toga, takođe stvara oksidativna oštećenja ćelija sa formiranjem slobodnih radikala i posledično povećanom propustljivošću membrane.  Ima stimulativno dejstvo na ćelije fagocita, što pomaže u uklanjanju gljivične infekcije. Postiže visoke koncentracije u tkivu poput jetre, slezine, koštane srži, bubrega i pluća. Poluživot amfotericina B je od 24 sata do 15 dana.

Oko 80% pacijenata razviće toksičnost ili bubrežnu toksičnost. Amfotericin B takođe deluje sa holesterolom u ljudskim ćelijskim membranama, koji je odgovoran za njegovu toksičnost.

Najčešći neželjeni efekti amfotericina B uključuju:

  • Gubitak kalijuma
  • Gubitak magnezijuma
  • Anafilaksiju
  • Groznicu
  • Nefrotoksičnost
  • Ostala potencijalna neuobičajena nuspojava uključuje demijelinizacionu encefalopatiju kod pacijenata sa transplantacijom koštane srži sa ukupnim zračenjem tela ili koji primaju ciklosporin.
  • Dugotrajna primena povezana je sa normohromnom, normocitnom anemijom zbog niskog nivoa eritropoetina.

U vakcinama se koristi kao antimikrobni agent. [ 1 ]