Ćelije mišijeg mijeloma

Ćelijske linije mišijeg mijeloma (NS0 i Sp2/0) su do sada uglavnom korišćene za proizvodnju monoklonskih antitela. Ove ćelije su izvedene iz tumorskih ćelija koje proizvode imunoglobuline. Za proteine proizvedene u svim tim ćelijskim linijama koje nisu ljudske, kao i one proizvedene u ljudskim ćelijskim linijama, raste potencijalna zabrinutost oko njihove sigurnosti koja proizilazi iz mogućnosti kontaminacija nastalih u procesu. Kontaminanti nastali u procesu mogu uključivati infektivne agense (virusne, bakterijske, gljivične itd.) sa potencijalom da dovedu do infekcije domaćina; kontaminante nukleinske kiseline sa potencijalom da se integrišu u genom domaćina (teorijski); druge kontaminante iz proizvodnog procesa kao što su egzogeni nehumani epitopi (npr. iz životinjskog seruma koji se koriste tokom proizvodnog procesa) koji se mogu ugraditi u ljudske ćelije i rezultirajući bioterapeutski protein. [ 1 ]