Cetiltrimetilamonijum bromid

Cetiltrimetilamonijum bromid je katjonski deterdžent koji se koristi u izolaciji DNK visoke molekulske težine. [ 1 ]