Koliko dugo imuni odgovor pruža zaštitu od ponovne infekcije?

 • Infekcija virusom SARS-CoV-2 pruža zaštitu od ponovne infekcije najmanje 3-6 meseci.
  Reinfekcija je retka, mada nove varijante virusa mogu povećati učestalost ponovne infekcije.

1 ]   [ 2 ]

 • Višestruke komponente humanog imunog odgovora na virus SARS-CoV-2, uključujući cirkulišuća antitela, memorijske B ćelije i memorijske T ćelije, mogu se otkriti najmanje 6-8 meseci nakon infekcije, bez obzira na početnu težinu simptoma.

[ 3 ]

 • Plazma ćelije koštane srži nastale infekcijom traju nekoliko meseci, što ukazuje na trajni humoralni imunološki odgovor na infekciju SARS-CoV-2.

[ 4 ]

 • Odgovori T ćelija i antitela nisu se razlikovali među osobama sa akutnim ili hroničnim COVID(om)-19 devet meseci nakon infekcije, što sugeriše da razlike u imunološkom odgovoru nisu jedini uzrok hroničnog COVIDa-19 (PASC).

[ 5 ]

 • T ćelije pojedinaca inficiranih ne-varijantnim SARS-CoV-2 uspele su da prepoznaju i odgovore na varijante Alfa, Beta i Gama.

[ 6 ]

 • Neutrališuća antitela prisutna su u roku od 8-19 dana od pojave simptoma i mogu trajati najmanje godinu dana kod većine pojedinaca.

[ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]

 • Pojedinci sa težim infekcijama razvili su veći nivo antitela koji je trajao duže od onih sa asimptomatskim ili blagim infekcijama.

[ 10 ]

 • Asimptomatski slučajevi generišu slabiji imuni odgovor u vidu antitela.

[ 11 ]

 • Ponovna infekcija virusom SARS-CoV-2 je moguća, ali se dešava retko, mada je stvarna učestalost nepoznata. Smatra se da prethodna infekcija pruža najmanje 83% smanjenje rizika od ponovne infekcije tokom najmanje 5 meseci u poređenju sa rizikom od nove infekcije kod prethodno neinficiranih pacijenata.

[ 12 ]   [ 13 ]

 • U studiji iz Italije, prethodna infekcija  smanjila je verovatnoću naknadne infekcije za 94,6%.

[ 14 ]

 • Upoređujući starosnu dob, procenjena zaštita od ponovne infekcije kod osoba mlađih od 65 godina iznosi 80.5% dok kod osoba starijih od 65 godina iznosi  47.1%.

[ 15 ]

 • Reinfekcija je identifikovana kod manje od 1% pacijenata.

[ 16 ]

 •  Samo 2,4% pacijenata je razvilo simptome nakon 90 dana od prethodne infekcije.

[ 17 ]

 • Ponovna infekcija sa Delta varijantom bila je 46% verovatnija nego sa Alfa varijantom, sa najvećim rizikom viđenim više od šest meseci nakon početne infekcije. Međutim, reinfekcije u ovoj studiji su bile generalno retke (1,2%).

[ 18 ]

 • Osobe mogu istovremeno biti zaražene višestrukim sojevima virusa SARS-CoV-2.

[ 19 ]