Da li se podaci o vakcinama vode kao službena tajna?

Dr Jovana Stojković, je 12.04.2018. godine podnela zahtev za dobijanje informacije od javnog značaja Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) , u kome su bila postavljena dva zahteva:

  • Da se dostave kopije dokumenata, odnosno informacije, o kliničkim studijama i pratećoj dokumentaciji na osnovu kojih je odobrena  vakcina Priorix® u Republici Srbiji
  • Da se dostave kopije dokumenata, odnosno informacije, o kliničkim studijama i pratećoj dokumentaciji na osnovu koje su odobrene ostale vakcine iz programa obavezne vakcinacije.

Dana 24.04.2018. ALIMS donosi rešenje koje potpisuje Pavle Zelić , a kojim se gornji zahtev ODBIJA, uz obrazloženje da „prema članu 207, stav 3. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima, RADI SUZBIJANjA NELOJALNE KONKURENCIJE, zaposleni u Agenciji NE SMEJU da otkrivaju informacije iz dokumentacije koja je podneta u postupku izdavanja dozvole za lek.“ U rešenju se dalje navodi da je tumačenje Ministarstva zdravlja pomenutog člana zakona , po kome su tražene informacije SLUŽBENA TAJNA i da ne postoji pravni osnov da agencija podatke učini dostupnim trećim licima.

Protiv ovog Rešenja, dr Jovana Stojković je podnela žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, koji je 17.04.2019. godine doneo Rešenje o PONIŠTAVANjU rešenja ALIMS-a i vraćanju predmeta na ponovni postupak, uz konstataciju da javnost ima pravo da zna informacije u vezi ispitivanja bezbednosti vakcina.

Dana 03.05.2019. ALIMS donosi rešenje gotovo identično sa prethodnim, bez ikakvog osvrta na primedbe Poverenika, pozivajući se ponovo na „službenu tajnu“ zbog čijeg bi „odavanja“ nastupile „teške pravne posledice“ po Agenciju.